AGV

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BSC (Bolero Shipping Company) B.V. en BSC GmbH

1. Begripsbepalingen

 • Afzender:
  een ieder door wie of namens wie of voor wiens rekening als opdrachtgever een vervoerovereenkomst is gesloten met de Vervoerder;
 • Geadresseerde:
  degene die gerechtigd is de Goederen in ontvangst te nemen;
 • Goederen:
  al hetgeen ten vervoer als lading wordt aangeboden, gesleepte of geduwde vaartuigen daaronder niet begrepen;
 • Ladingbelanghebbende:
  de Afzender en/of ontvanger van de vervoerde of te vervoeren Goederen;
 • Ondervervoerder:
  een ieder aan wie de uitvoering van het vervoer geheel of gedeeltelijk door de Vervoerder is toevertrouwd;
 • Overmacht:
  omstandigheden die een zorgvuldige Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen;
 • Vervoerder:
  BSC (Bolero Shipping Company) B.V., met statutaire zetel te Zwijndrecht en KvK-nummer 66915465;
 • Vervoerovereenkomst:
  iedere overeenkomst, ongeacht hoe deze wordt aangeduid, waarbij de Vervoerder of Ondervervoerder zich verbindt om tegen betaling van vracht Goederen te vervoeren over de binnenwateren;
 • Vervoersdocument:
  ieder document dat het bewijs vormt van een Vervoerovereenkomst en dat de inontvangstneming of het aan boord nemen van de Goederen door de Vervoerder aantoont, opgemaakt in de vorm van een cognossement of vrachtbrief of in de vorm van enig ander document.
 1. Bepalingen inzake de Vervoerovereenkomst en toepasselijk recht
  Op de Vervoerovereenkomst is het CMNI Verdrag van toepassing, ook wanneer sprake is van vervoer binnen Nederland.
 2. Belading
 1. 3.1  De Vervoerder zal de door hem aan boord te nemen maximum hoeveelheid bepalen met inachtneming van o.a. de waterstand, de inrichting van het schip en de publiekrechtelijke voorschriften.
 2. 3.2  De Afzender is gehouden ervoor te zorgen dat het schip op de plek die hij aangewezen heeft voor de belading veilig kan afmeren, liggen, laden en vertrekken.
 3. 3.3  De Afzender is verplicht de goederen aan boord van het schip te laden. De Vervoerder heeft het recht aanwijzingen te geven met betrekking tot deveiligheid van de vaart of ter voorkoming van schade. De Afzender is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.
 4. 3.4  De Afzender dient de Vervoerder de schade te vergoeden die laatstgenoemde lijdt doordat de overeengekomen lading door welke oorzaak dan ook niet op de overeengekomen plaats of tijd te zijner beschikking is.

4. Lossing

 1. 4.1  De Ladingbelanghebbenden bepalen de geschikte losplek. De voor de aanwijzing en de veiligheid van de laadplek in het vorige artikel opgenomen bepalingen gelden eveneens voor de aanwijzing en de veiligheid van delosplek.
 2. 4.2  De Ladingbelanghebbenden zijn verplicht de Vervoerder voor aankomst in dehaven te voorzien van instructies ten aanzien van de lossing en de douaneafhandeling, bij gebreke waarvan de Vervoerder het recht heeft om namens en voor rekening van de Ladingbelanghebbenden alle door hem noodzakelijk geachte maatregelen tenemen.
 3. 4.3  Het schip dient na lossing schoon en vrij van ladingresten te zijn. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, heeft de Vervoerder na reclamatie het recht om de ladingresten voor rekening van Ladingbelanghebbenden te verwijderen of te laten verwijderden.
 4. 4.4  De Vervoerder is niet gehouden om te controleren of het schip na lossing volledig schoon en vrij van ladingresten is. De Afzender is derhalve te allen tijde verplicht de Vervoerder te vrijwaren met betrekking tot schade ten gevolge van verontreiniging van lading op de eerstvolgende reis door verontreiniging met residu van de voorafgaandelading. Eveneens is de Afzender jegens de Vervoerder aansprakelijk voor alle overige schade die de Vervoerder mocht lijden doordat het schip niet schoon en vrij van ladingresten is, waaronder in het bijzonder tijdverletschade, expertisekosten en reinigingskosten.
 1. Laad- en lostijden, overliggeld
  Onverminderd verdergaande aanspraken op schadevergoeding wordt de duur van de laad- en lostijd berekend op basis van de Tankschiff-Transport Bedingungen zoals van kracht op het moment dat het transport wordt uitgevoerd. Het overliggeld wordt berekend op basis van naar Duits recht geldende wettelijke voorschriften (“Lade- und Löschzeitenverordnung”).
 2. Beperking aansprakelijkheid Vervoerder

6.1 In geval van Overmacht is de Vervoerder ontheven van zijn overname- en/of vervoersplicht, ongeacht de vraag of de Goederen al overgenomen of geladen zijn en of de reis al dan niet reeds een aanvang heeft genomen. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer als gevolg van Overmacht de overname- en vervoersplicht vervalt.

6.2 De

Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van Overmacht danwel veroorzaakt

 1. a)  door het handelen of nalaten van de schipper van het schip, de loods of elke andere persoon in dienst van het schip of van de duw- of sleepboot tijdens de navigatie of bij de samenstelling of ontkoppeling van een duw- of sleepkonvooi;
 2. b)  door nautische fouten;
 3. c)  door brand of een explosie aan boord van het schip, zonder dat kan worden aangetoond dat de brand of de explosie door de schuld van de Vervoerder, de Ondervervoerder of hun

  ondergeschikten of lasthebbers, of door een gebrek aan het schip is veroorzaakt;

 4. d)  door gebreken aan zijn schip of aan een gehuurd of gecharterd schip die bestonden voor de aanvang van de reis, indien hij bewijst dat deze gebreken ondanks inachtneming van de nodige

zorgvuldigheid voor aanvang van de reis redelijkerwijs niet kon worden ontdekt.
Vervoerder is nimmer gehouden om meer te betalen of te vergoeden aan de Ondervervoerder dan hetgeen de Vervoerder op haar beurt betaald of vergoed krijgt van de Afzender. Ondervervoerder kan van de Vervoerder nimmer meer vracht of andere vergoedingen/betalingen eisen dan de Vervoerder van Afzender eist.

 1. 6.3  De
 2. 6.4  De

7. Aansprakelijkheid Afzender

In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 van het CMNI Verdrag is de Afzender aansprakelijk voor de door de Vervoerder geleden of nog te lijden schade welke is veroorzaakt door de Goederen, door materiaal of door andere zaken welke door hem, de aflader of de ontvanger ter beschikking zijn gesteld.

 1. Vervoersdocumenten

  Wanneer de Ondervervoerder Vervoersdocumenten namens de Vervoerder tekent en hierdoor aansprakelijkheid aan de kant van de Vervoerder ontstaat die de aansprakelijkheid uit hoofde van deze vervoersvoorwaarden te boven gaat, is de Ondervervoerder gehouden de Vervoerder te vrijwaren tegen alle aanspraken die hieruit voortvloeien.

 2. Vracht en foutvracht
 1. 9.1  De vracht is opeisbaar bij aflevering van de goederen en wordt berekend over de in de ladingdocumenten opgenomen bruto gewichten, hoeveelheden of maten van de goederen. Worden in andere documenten hogere gewichten of hoeveelheden vermeld, of worden deze bepaald bij wegingen of controles, dan zijn deze doorslaggevend voor de vrachtberekening.
 2. 9.2  De Afzender is jegens de Vervoerder aansprakelijk voor de vracht, foutvracht, vrachttoeslagen, kosten, onkosten, heffingen en andere op de goederen rustende vorderingen alsmede voor liggelden.
 3. 9.3  De Vervoerder heeft recht op de volle vracht indien:
  1. de lading slechts gedeeltelijk aangeleverdwordt;
  2. Afzender of ontvanger het lossen van de goederen in de laadhaven of in een tussenhaven verlangen;
  3. de voortzetting van de reis om redenen die de Vervoerder nietaangerekend kunnen worden, permanent of tijdelijk verhinderd is of de reis slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt;
  4. de goederen vernietigd, verloren gegaan, in beslag genomen,ingenomen, beschadigd, verslechterd of anderszins waardeloos gewordenzijn.
 4. 9.4  Wanneer de Afzender na aanvang van de reis instructies verstrekt om de goederenweer in de laadhaven of in een andere op het traject van de reis gelegen haven uit te laden, is hij verplicht tot betaling van de volle vracht en alle extra kosten die hierdoor bij de vervoerder ontstaan.

10. Verbod van verrekening en overdracht

 1. 10.1  Afzender en ontvanger zijn niet gerechtigd om door de Vervoerder betwiste vorderingen uit hoofde van welke rechtsverhouding dan ook, te verrekenenmet vorderingen van de Vervoerder en/of om ten aanzien van vorderingen van de Vervoerder een opschortingsrecht uit teoefenen. Deze bepaling geldt eveneens voor de Ondervervoerder ten opzichte van de Vervoerder.
 2. 10.2  Afzender en ontvanger zijn zonder schriftelijke toestemming van de Vervoerder niet gerechtigd vorderingen op de Vervoerder of zijn hulppersonen aan derdenover te dragen, tenzij het om een overdracht aan transportverzekeraars gaat, die het onderhavige transport hebben verzekerd.
 1. Verzekering

  De Vervoerder is niet gehouden om de goederen tegen eventuele gevaren of risico’s te verzekeren.

 2. Retentie- en pandrecht
 1. 12.1  De Vervoerder heeft voor alle op de Vervoerovereenkomst gebaseerde vorderingen alsmede voor vorderingen uit andere met de Afzender gesloten(vervoer)overeenkomsten, een retentierecht en/of pandrecht op de goederen. Het retentie- en/of pandrecht geldt ook voor de begeleidende documenten.
 2. 12.2  Het retentie- en/of pandrecht bestaat zolang de Vervoerder de goederen in zijn bezit heeft, in het bijzonder zolang hij op grond van het cognossement of het opslagbewijs daarover kan beschikken.
 3. 12.3  Bij de uitoefening van het retentie- of pandrecht heeft de Vervoerder het recht om de Goederen namens en voor rekening en risico van de Afzender en ontvanger te lossen en op een geschikte locatie op te slaan of om zekerheid voor zijn aanspraken te verlangen.
 4. 12.4  Derden die aanspraak op de Goederen maken vanwege het cognossement of de vrachtbrief, erkennen door de ontvangst van het cognossement of de vrachtbrief of door beschikking over dergelijke documenten het rententie- en/of pandrecht van de Vervoerder.

13. Bevoegde rechter

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst welke uitvloeisel is van een zodanige overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing.